Sòcies

Els tres col·lectius que es descriuen a continuació participen en la presa de decisions de la cooperativa (el valor del seu vot s’indica a la descripció), ja sigui a través de l’Assemblea General, el Consell Rector o qualsevol altre òrgan que hagi creat la cooperativa.

Sòcies consumidores

És aquella persona, física o jurídica, que rep la publicació periòdicament i la consumeix. És a dir, la llegeix (persones físiques) o la posa a disposició de les seves sòcies o al públic en general (persones jurídiques).

Actualment hi ha unes 224 sòcies consumidores

Aportacions al capital social: persones jurídiques: 300 euros, persones físiques: 100 euros.

Dret de vot del col·lectiu: 51% dels vots socials.

Sòcies col·laboradores

Persones (físiques o jurídiques), que col·laboren amb la cooperativa creant continguts, ja sigui redactant, fent fotografies, ajudant en la distribució i aportant la seva experiència per difondre el projecte, entre d’altres tasques.

Actualment hi ha 50 sòcies col·laboradores.

Aportació al capital social: 100 euros.

Dret de vot del col·lectiu: 40% dels vots socials.

Sòcies treballadores

persones que s’encarreguen de fer les tasques estructurals bàsiques per donar continuïtat al projecte cooperatiu, per les quals rebran una bestreta laboral. Garantiran que la Directa surti puntualment cada 15 dies i que el web estigui actualitzat.

Actualment hi ha deu sòcies treballadores.

Aportació al capital social: 1.000 euros.

Dret de vot del col·lectiu: 9 % dels vots socials.

Les persones i entitats sòcies de la cooperativa podran participar amb veu i vot a l’assemblea general de la cooperativa, formular propostes i participar amb veu i vot en l’adopció d’acords que tinguin a veure amb els òrgans socials de la cooperativa (consell rector, comissió social i consell periodístic), a banda de beneficiar-se de promocions especials.

Què demanem a les sòcies?

Amb l’etapa cooperativa, pretenem estrènyer la relació que la Directa manté des de fa anys amb les persones i entitats que hi estan subscrites.

  • Una aportació de 100 euros (persones a títol individual) i 300 euros (entitats), que passa a formar part del capital social obligatori de la cooperativa. Hi ha la possibilitat de fer el pagament de manera fraccionada tenint en compte la naturalesa i la diversitat de totes les entitats que vulguin formar part del projecte.
  • Les persones o entitats que ho desitgin poden fer aportacions al capital social voluntari, ja siguin dineràries o d’altres tipus (materials, formació per al col·lectiu, etc.).

Què oferim a les sòcies?

Amb la nova etapa, la Directa potencia la seva faceta de projecte comunicatiu arrelat al territori i als seus moviments socials.

  • Participació amb veu i vot a l’assemblea general de la cooperativa.
  • Formular propostes i participar amb veu i vot en l’adopció d’acords que tinguin a veure amb els òrgans socials de la cooperativa (consell rector, comissió social i consell periodístic).
  • Publicació d’un anunci anual a les entitats que ho desitgin.